تبلیغ دین،شاخصترین،رسالت حوزه

 
 

تبلیغ دین، شاخصترین رسالت حوزه است

مدیر حوزه های علمیه گفت: اگر از من بپرسند که یکی از رسالت‌های حوزه را بگوئید که جامع همه رسالت های دیگر باشد می گویم «تبلیغ»؛ چون اگر تبلیغ به درستی انجام شود قسمت اعظم مسئولیت های حوزه انجام شده است.