تحصیل

 
 

تربیت نیرو برای ترویج دین جایی غیر از حوزه ندارد / شوراهای استانی زمینه تحصیل تا سطح اجتهاد را فراهم کنند

  تربیت نیرو برای ترویج دین خدا جایی غیر از حوزه‌های علمیه ندارد. /مدیر حوزه‌های علمیه با تاکید بر حضور علما و شخصیت‌های تأثیرگذار در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور خواستار برنامه‌ریزی و تمهید برای تحصیل و تدریس تا سطح اجتهاد در مناطق مختلف شد.