تحول در علوم انسانی

 
 

عضو هیئت مدیره انجمن قرآن‌پژوهی حوزه علمیه:بیشترین اید‌ه‌های تحول در علوم انسانی را در قرآن می‌توان یافت

 رسالت اصلی قرآن هدایت بشر است و به موضوعات مرتبط با فرد و اجتماع که موضوع علوم انسانی‌اند، می‌پردازد و بر همین اساس بیشترین ایده‌های تحول در علوم انسانی را در قرآن می‌توان یافت.