تدبیر و مدیریت به دست خداست به سوی دیگران نروید

 
 

تدبیر و مدیریت به دست خداست به سوی دیگران نروید

  حضرت آیت‎الله جوادی آملی گفت: مشرکان ربوبیت را هم قبول نداشتند، این که کار و تدبیر و مدیریت به دست خداوند است، این را قبول نداشتند، اگر کار و تدبیر و مدیریت به دست خداوند است چرا به سوی دیگران بروند.