جاسوسی

 
 

اعتراف روزنامه صهیونیستی به ناتوانی دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل

      دستگاه های جاسوسی و تحقیقات اسراییل همچون همکاران خود در سراسر جهان این بار در فهم صحیح مسیر اجتماعی منجر به پیروزی روحانی ناتوان ماندند.