حجت الاسلام و المسلمین حسین گرایلی

 
 

حجت الاسلام و المسلمین حسین گرایلی

حجت الاسلام و المسلمین حسین گرایلی متولد ۱۳۲۲-اسطارم بهشهر ۱۳۳۵ ورود به حوزه علمیه مازندران ۱۳۵۰ آغاز حضور در درس خارج اساتید: ادبیات عرب:مرحوم حجت الاسلام محمد تقی ادیب نیشابوری. معالم الاصول:مرحوم آیت الله سید احمد مدرس یزدی،آیت الله سید حسن صالحی. فرائد الاصول و مکاسب: مرحوم آیت اللهسید ابراهیم علم الهدی سبزواری،مرحوم آیت الله علی مشکینی و مرحوم آیت الله سید حسین شمس ابرده ای. کفایه:مرحوم آیت الله عبدالنبی کجوری. لمعه :مرحوم آیت الله سید احمد مدرس یزدی و آیت الله سید حسن صالحی. خارج:مرحوم آیت الله سید محمدبیشتر بخوانید