حضرت عسكری علیه السلام طلایه ‏دار عبادت و عرفان

 
 

حضرت عسکری علیه السلام طلایه ‏دار عبادت و عرفان

از منظر فرهنگ وحیانی قرآن، کمال غایی انسان تنها به وسیله عبادت آگاهانه به دست می آید و هدف نهایی آفرینش جن و انس نیز ریشه در همین حقیقت دارد…