حفظ حکومت از فرائض است

 
 

مساجد نباید سیاست زده شوند/حفظ حکومت از فرائض است

حضرت آیت الله شبیری زنجانی بر ضرورت دور نگه داشتن مساجد از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: اگر مساجد به وظایف اصلی خود عمل کنند برای حکومت هم بهتر است.