خراسان به ۶۶ هزار مبلغ نیاز دارد

 
 

خراسان به ۶۶ هزار مبلغ نیاز دارد

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان از نیاز بالقوه استان های خراسان به ۶۶ هزار مبلغ خبر داد .