خطری که انقلاب را تهدید می کند از درون است

 
 

خطری که انقلاب را تهدید می کند از درون است

پژوهشگر انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر خطری که اساس انقلاب را تهدید می کند از درون کشور دانست و گفت: خطری که کشور را تهدید می کند آمریکا، اسرائیل و انگلیس نیست، امروز خطر ما از درون و برخی غرب زدگان است.