دموکراسی حوزه

 
 

گزارشی از انتخابات هفتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب : مشارکت حداکثری حوزویان در فرآیند دموکراسی حوزه

 از همهمه و رفت و آمد غیرمتعارف و شلوغیِ مشهود در صحن مدرسه علمیه فیضیه به خوبی می شد فهمید که بیست و ششم بهمن ماه ، روز متفاوتی در حوزه است به نسبت به روزهای دیگر.