دولت آينده

 
 

دولت آینده رویکرد انتفاعی به فعالیت‌های فرهنگی نداشته باشد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تخصیص اعتبارات مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی را مهم دانست و گفت: رویکرد انتفاعی داشتن به فعالیت‌های فرهنگی باعث می‌شود که نتوان کار خاصی در این حوزه انجام داد و ضروری است دولت آینده از این نوع رویکرد پرهیز کند.