رسانه‌های

 
 

بایسته‌های استفاده از رسانه‌های مدرن در تبلیغ دین

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت و ضرورت استفاده از ابزارهای مدرن در تبلیغ دین، گفت: رسانه مدرن، فرصتی برای ارائه عمق محتوای دینی می باشد.