رهبر فرقه هندو

 
 

دیدار رهبر فرقه هندو با یک مرجع تقلید

 دکتر سوامی اگنی وش رهبر فرقه هندوی آریا و فعال حقوق بشر با حضرت آیت الله سیدمحمدسعید حکیم از مراجع نجف دیدار کرد.