رواج مدرک گرایی از سوی غرب مانع ازدواج به موقع جوانان شد

 
 

رواج مدرک گرایی از سوی غرب مانع ازدواج به موقع جوانان شد

عضو اتاق تبلیغ خراسان رضوی با بیان اینکه مدرک گرایی معیار ازدواج واقع شده است، گفت: اروپا با ترویج علم و پیشرفت سعی بر جایگزینی علم به جای اهل بیت(ع) داشت اما نه علم واقعی بلکه مدرک گرایی علم و تحصیل که از عوامل تأخیر در ازدواج جوانان است.