روایت راننده آقای خامنه ای از قیام مسجد گوهرشاد

 
 

روایت راننده آقای خامنه ای از قیام مسجد گوهرشاد

خاطرات آقای سید محمود قدسی محمود زاده از دوران کشف حجاب رضاخانی تا سحر مسلسل صدا کرد آجرهای مسجد مملو از خون بود http://goharshad.net/news.php?id=54