سرویس‌های دانشگاه

 
 

رقص و شوخی‌های جنسی؛ خدمات تفریحی سرویس‌های دانشگاه!

نگاهی به وضعیت سرویس‌های بین شهری پای درد دل دانشجویانی که از سرویس‌های بین‌شهری دانشگاه استفاده می‌کنند که بنشینی، اتفاقات هولناکی را برایت به تصویر می‌کشند که باورت نمی‌شود دارند از اتوبوس بین دو تا شهر از شهرهای کشورمان صحبت می‌کنند!‌