سينما بهترين راه براي جذب مخاطبان و تبليغ معارف الهي است

 
 

هرگز نباید اجازه دهیم عده قلیلی از افراد فاسد تبدیل به الگو و شاخص شوند/ سینما بهترین راه برای جذب مخاطبان و تبلیغ معارف الهی است

ابزار سینما بهترین راه برای جذب مخاطبان و تبلیغ معارف الهی است و ذائقه مردم نیز این را می پذیرد، چرا که سینما تمام ابعاد و وجوه اداراکی انسان را تأمین می کند.