سیره اقتصادی امام محمد باقر

 
 

سیره اقتصادی امام محمد باقر

حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: سعادت و پیروزى معنوى یک جمعیت بدون «اقتصاد غنى و سالم» ممکن نیست، اسلام به عنوان یک مذهب پیشرو و مترقى این مسأله مهم را در متن برنامه هاى خود گنجانیده است.