سیره فاطمی بهترین سبک زندگی است

 
 

سیره فاطمی بهترین سبک زندگی است

حجت الاسلام جواهری با بیان این که نیکوترین و زیباترین سبک زندگی برای همگان سبک زندگی فاطمی است، گفت: همه وظیفه دارند تا با شناخت این سبک زندگی ارزشمند، آن را به پا دارند.