شاگرد مدرسه معرفت؛ شاهد عینی روزهای قیام گوهرشاد

 
 

شاگرد مدرسه معرفت؛ شاهد عینی روزهای قیام گوهرشاد

شاگرد مدرسه معرفت؛ شاهد عینی روزهای قیام گوهرشاد حمام رفتن مصیبتی بود پدرم ۴ سال در منزل بود خاطرات آیت الله واعظ زاده خراسانی از قیام گوهرشاد