شیخ حسن شحاته

 
 

در پی شهادت شیخ شحاته صورت گرفت؛ هک پایگاه های منتسب به جریان وهابیت

هشت سایت وهابی در اعتراض به اقدامات ددمنشانه سلفی ها در مصر هک شد.


شهید شیخ حسن شحاته که بود؟

  پس از گرایش به تشیع به اعلام عقیده خود پرداخت و موج گسترده ای در مصر ایجاد کرد و هزاران نفر از مردم با شنیدن سخن حق او، محبت فطری خود نسبت به اهل بیت (ع) را در این شخصیت یافتند و از او پیروی کردند.