صدور فتوا عليه زنان

 
 

جنجال تازه عالم سلفی با صدور فتوا علیه زنان

گروههای کثیری از مردم عربستان خواستار محاکمه و مجازات روحانی سلفی این کشور شدند که فتوای آزار رساندن به زنان شاغل را صادر کرده است.