طلبگی به سبک آیت‌الله معرفت

 
 

طلبگی به سبک آیت‌الله معرفت : آرزویم بین‌المللی شدن حوزه بود

 وقتی پدر، از تحقیق و مطالعه خسته می‌شد تفریح ایشان کمک به مادر در کارهای منزل حتی آماده کردن غذا و گاهی آشپزی بود