عدم توجه به جامعیت اسلام در تشیع لندنی

 
 

شیعه انگلیسی به منزله دین جدای از سیاست است/ عدم توجه به جامعیت اسلام در تشیع لندنی

مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی(ع) گفت: شیعه انگلیسی عدم توجه به جامعیت دین اسلام دارد و می خواهند بگویند که دین با سیاست کاری ندارد و این دو مقوله جدا از هم هستند.