مجلس آموزش نخبه پروری را در دستور کار داشته باشد

 
 

مجلس آموزش نخبه پروری را در دستور کار داشته باشد

مجلس شورای اسلامی، نخبه پروری را در دستور کار داشته باشد، چرا که ما در کشور به پرورش استعدادهای نخبه نیاز مبرم داریم.