«مرگ بر آمریکا و اسرائیل» شعار اصلی نظام ما است

 
 

«مرگ بر آمریکا و اسرائیل» شعار اصلی نظام ما است

عضو هیأت امنای اتاق تبلیغ خراسان رضوی گفت: وقتی امام(ره) نهضت را شروع کردند، افراد ساده ای که عوام فریبی روی آن ها اثر گذاشته بود، اعتراض کردند حتی در لباس روحانیت افرادی بودند که می گفتند «شاه نماز می خواند و به حرم می رود» در حالی که شاه لائیک و بی دین بود.