معاويه

 
 

اعتراف معاویه به غصب شدن حق امام علی(ع)

معاویه در نامه اش به محمد بن ابی بکر به حقایقی اعتراف کرده که بازخوانی تاریخ در این رابطه سودمند است: معاویه در جواب نامه ای که محمد بن ابی بکر به وی نوشته بود می نویسد: امّا بعد؛ نامه ات به من رسید که در آن… از حقّ فرزند ابوطالب و پیشینه دیرین و خویشاوندى اش با پیامبر خدا و یارى رساندنش به او و همدردى اش با او( پیامبر(ص)) در هر بیم و هراس، یاد کرده اى. ) بدین سان( با فضلِ کسى جز خود، با من احتجاجبیشتر بخوانید