مقام بندگی

 
 

مقاومت در برابر جریان‌های سیاسی منحرف انسان را به مقام بندگی می‌رساند

عضو هیئت امناء اتاق فکرتبلیغ وامام جمعه مشهد گفت: در عرصه سیاسی اگر کسی دست خود را به دست جریان های سیاسی منحرف و آلوده بدهد، پست و مقام به سراغ او می آید، اما اگر مقاومت کرد هرچند از مقام و مسؤولیت حذف می شود اما به مقام بندگی خدا می رسد.