مقدس

 
 

مکان‌ها چگونه مقدس می‌شوند

  مکان‌ها در نگاه دینی ارزش و جایگاه‌های متفاوتی دارند و شرافت خود را از ساکنین خود و یا حوادثی که در آنجا اتفاق افتاده کسب می‌کنند…