منتظر

 
 

اولویت جامعه منتظر، کادرسازی است

  باید برای زمینه‌سازی ظهور تلاش مجدّانه انجام دهیم اگر زمینه‌سازی و کادرسازی در تربیت انسان صالح انجام نگرفته باشد ظهور صورت نخواهد گرفت.


انتظار چیست، منتظر کیست؟

  انتظار علاوه بر اینکه سازندگی فردی دارد در شمار اجتماعی‌ترین مباحث دینی نیز قرار دارد و ازین رو در چگونگیِ زندگیِ اجتماعی انسان، نقش ویژه‌ای بر عهده دارد.