نباید اسلامی حرف بزنیم و غربی عمل کنیم

 
 

نباید اسلامی حرف بزنیم و غربی عمل کنیم

حضرت ‌آیت الله جوادی آملی دوری از فرهنگ اصیل اسلام را موجب ایجاد فرهنگ اشتباه کار در جامعه دانست و گفت: نباید اسلامی حرف بزنیم و غربی عمل کنیم.