نتظار

 
 

انتظار چیست، منتظر کیست؟

  انتظار علاوه بر اینکه سازندگی فردی دارد در شمار اجتماعی‌ترین مباحث دینی نیز قرار دارد و ازین رو در چگونگیِ زندگیِ اجتماعی انسان، نقش ویژه‌ای بر عهده دارد.