ویژگی‌های اسلام آمریکایی

 
 

ویژگی‌های اسلام آمریکایی

اسلام آمریکایی یعنی اسلامی که دشمن (آمریکا) برای ما می‌پسندد، اسلامی که با فرهنگ غرب سازگار باشد و بر طبق فرهنگ غرب ارائه گردد و خواسته‌ها و منافع قدرت‌های استکباری را تأمین نماید.