پیگیری مطالبات رهبری از حوزه

 
 

۴۰۰ میلیون شیعه چشم به راه حوزه و روحانیت‌

  تدوین چشم انداز بین المللی حوزه، برگزاری، تهیه رساله نوین ویژه برای ایرانیان و شیعیان خارج از کشور، اعزام اساتید به خارج، تدوین نظام آموزشی بنیادی و …، بخشی از اقدامات معاونت امور بین الملل در طول سه سال فعالیت خود است.