کار نکردن برای عده ای ارزش شده است

 
 

نحس بودن روز ۱۳ فروردین خرافات است/ کار نکردن برای عده ای ارزش شده است

حضرت آ‌یت الله سبحانی با بیان این که نحسی روز ۱۳ فروردین خرافات است، گفت: نباید مروج خرافات باشیم چون انبیا آمدند تا با خرافات مبارزه کنند.