کفر

 
 

شهید مطهری در دوره ای قائل به تحول حوزه بود که برخی آن را کفر می دانستند

آیت ا… مهدوی کنی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالروز شهادت استاد مطهری:شهید مطهری در دوره ای قائل به تحول حوزه بود که برخی آن را کفر می دانستند