آیات قرآن

 
 

پیروزی در پرتو استقامت پیام صریح آیات قرآن است

 حجت الاسلام دعایی عضو هیئت امنءاتاق فکر تبلیغ تندروی دانستن مقاومت را اهانت به آموزه قرآنی استقامت دانست و گفت: استقامت در برابر نظام سلطه را رهبر معظم انقلاب هدایت می کنند و اگر کسی چنین برداشتی داشته باشد، ایستادگی در مقابل ولی امر محسوب می شود.