جنایات،فتنه،پاکستان،سازمان یافته

 
 

جنایات پاکستان فتنه ای سازمان یافته است

تردیدی نیست که جنایات پاکستان فتنه ای سازمان یافته بوده وهدف آن ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و تبدیل روح برادر دوستی، به برادر کشی است.