حدیث غدیر موجب نجات من شد

 
 

حدیث غدیر موجب نجات من شد

یک محقق، نویسنده و صاحبنظر در شناخت اندیشه‌های ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب گفت: تحقیق و تفحص در حدیث شریف غدیر موجب نجات من شد.