خصیصه های ادب اسلامی از منظر آیات و روایات قرآنی

 
 

خصیصه های ادب اسلامی از منظر آیات و روایات قرآنی

دبیر اتاق فکر تبلیغ خراسان راستگویی، پرهیز از دروغ، خوب سخن گفتن در راه رضای خداوند متعال را از برخی از خصیصه های ادب دانست و به تبیین آن از منظر آیات و روایات پرداخت.