دولت اسلامی

 
 

فرهنگ‌سازی بیش از پیش گفتمان دولت اسلامی

حجت الاسلام دعایی  عضو هیئت امناءاتاق فکر تبلیغ ،به انحراف کشیدن دولت و تلخ کردن برکات آن به کام مردم را طراحی دشمن برای عدم تحقق دولت اسلامی عنوان و تأکید کرد: باید بازگردیم و گفتمان و تئوری دولت اسلامی را فرهنگ سازی کنیم. باید برای مردم تبیین شود که تحریم ها به خاطر پرونده هسته ای نیست بلکه به دلیل اسلام گرایی و عدالتخواهی مان است.