رفت و آمد رهبران جنبش های شبه معنوی به ایران!

 
 

رفت و آمد رهبران جنبش های شبه معنوی به ایران!

  رئیس مؤسسه بهداشت معنوی از راه اندازی سامانه ملی پاسخگویی به شبهات نحله­ های انحرافی”سمپان”، تدوین دانشنامه جنبش های شبه معنوی و جمع آوری ۵۰۰ سند اعتراف رهبران این جنبش ها و رفت و آمدهای آنان به ایران خبر داد.