عبدالحمید

 
 

چرا سایت‌فتنه‌گران ازعبدالحمید جواب نه نمی‌شنود؟!

وقتی برخی چهره های اصلاح طلب می خواستند مصاحبه های مولوی عبدالحمید را با رسانه های ضدانقلاب و تابلودار سرویس های جاسوسی توجیه کنند، می‌گفتند این مصاحبه‌ها به خاطر این است که در داخل کشور رسانه‌ای حاضر نیست با وی گفتگو کند.