اساس فقه و دین تربیت انسان است

 
 

اساس فقه و دین تربیت انسان است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: انسان با باید دارای اخلاق فاضله، پایبندی احکام و باید و نبایدها و عقیده و باور الهی باشد تا به کرامت برسد.