تصویر “ایران “با ادامه رژیم پهلوی

 
 

تصویر “ایران “با ادامه رژیم پهلوی

رضا و محمدرضا، هر دو با نظر بیگانگان به قدرت رسیدند و همیشه غربی‌ها را به ایرانی‌ها ترجیح می‌دادند.