حدیث شناسی و انس با روایات در صدر برنامه‌های تربیتی و علمی حوزه قرار گیرد

 
 

حدیث شناسی و انس با روایات در صدر برنامه‌های تربیتی و علمی حوزه قرار گیرد

حضرت آیت الله صافی با بیان این که حدیث باید مانند خون در شریان‌های حوزه علمیه جریان یابد، گفت: حدیث شناسی و انس با روایات باید در صدر برنامه‌های تربیتی و علمی حوزه قرار گیرد.