حسن بنیانیان

 
 

دشمنان برای بی دین کردن جوانان سازماندهی عمیقی انجام داده اند

بنیانیان با بیان این که دولت ها نسبت به فرهنگ جامعه مسؤول هستند، گفت: دشمنان سازماندهی عمیقی برای بی تفاوتی و بی دین کردن جوانان تدارک دیده اند.