روزه داری؛ برنامه آزادی بخش اسلام

 
 

روزه داری؛ برنامه آزادی بخش اسلام

حضرت ‌آیت الله صافی نوشت: یکی از این برنامه‎های آزادی‌بخش اسلام، «روزه» است، روزه، آدمی را از بند عادات حیوانی آزاد می‎سازد و او را به سوی ملکوت اعلی پرواز می‎دهد.