نظام،اهداف،دین،حوزه

 
 

مجریان نظام اهداف دین و حوزه را دنبال کنند

استاد حوزه و دانشگاه، تقویت حوزه را تقویت حکومت دانسته و تاکید کرد: متولیان و مجریان بدانند که حکومت اسلامی از برکات حوزه است و ادامه و بقای آن نیز قرار گرفتن در مسیری است که از سوی حوزه ترسیم شده است.